لیست قیمت

۲۸ ارد
لیست قیمت (ریال)
هرمتر مربع ۶۵۰/۰۰۰ پارتیشن تک جداره فرم آلومینیم با ام دی اف ۶ میل
هر متر مربع ۱/۰۰۰/۰۰۰۰ پارتیشن تک جداره با فرم آلومینیم با ام دی اف ۱۶ میل
هر متر مربع ۱/۸۰۰/۰۰۰ پارتیشن دوجداره با فرم و قاب ام دی اف
هر متر مربع ۲/۳۰۰/۰۰۰ پارتیشن دوجداره با فرم وقاب و پرده
هر متر مربع از ۲۸۰/۰۰۰ سقف های کاذب با تایل ۶۰×۶۰
متری از ۴/۵۰۰/۰۰۰ کابینت
هر کیلو ۱۲۰/۰۰۰ درب وپنجره آلومینیم تک و دوجداره
هر متر طول ۲۴۰/۰۰۰ upvc درب و پنجره
هر متر مربع ۳۰۰/۰۰۰ دیوار پوش
هر متر مربع ۴۵۰/۰۰۰ پارکت
هر عدد از۱۰۰/۰۰۰ قفسه بندی فلزی با کفی ۱ میل
هر متر مربع ۱/۲۰۰/۰۰۰ کرکره برقی بی صدا
متری از ۱/۰۰۰/۰۰۰ شیشه میرال
۳/۵۰۰/۰۰ کمد دیواری